Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Số kí hiệu 67/2020/QH14
Ngày ban hành 12/11/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/12/2021
Thể loại Luật
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân

Nội dung

Các nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính; các nghị định xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường   
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. 
- Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.
- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
- Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.
- Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 
- Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP  ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
- Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định số: 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa.
- Nghị định số 30/2020NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quản lý bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
- Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quản lý bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
- Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
- Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón.
- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
- Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
- Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.
- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ Quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
- Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
- Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định này quy định chi tiết các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật,…  
- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 
- Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 
- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
Các Thông tư về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 
- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
- Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 
- Thông tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến hoạt động Phúc kiểm chất lượng sản phẩm hàng hóa.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Luật"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:79/2015/QH13
Ngày ban hành:18/06/2015
Số kí hiệu:80/2015/QH13
Ngày ban hành:21/06/2015
Số kí hiệu:59/2020/QH14
Ngày ban hành:16/06/2020
Số kí hiệu:41/2013/QH13
Ngày ban hành:24/11/2013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây